Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo kunt u uw emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak op aabbeveiligingen.nl. Ook kunt u contactgegevens achterlaten bij één van onze medewerkers via mondelinge communicatie.

De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze website en de diensten die u bij ons afneemt.

Wij verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van onze website voor één of meer van de onderstaande doelen:

  • In behandeling nemen van vragen en klachten
  • Verwerken van sollicitaties; voor de sollicitatieprocedure geldt een aparte privacyverklaring, deze is te vinden als link op de “service” pagina.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

AAB Beveiligingen is een zakelijke dienstverlener en levert niet aan particulieren. AAB Beveiligingen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

AAB Beveiligingen verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

U kunt uw klantgegevens inzien en laten aanpassen via het Controlpanel. Neem daarvoor contact op met één van onze medewerkers.

AAB Beveiligingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@aabbeveiligingen.nl of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer.AAB Beveiligingen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

AAB Beveiligingen kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie iseen klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden. Wel zullen we uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Interne analyse van het gebruik van onze producten en diensten
  • Indien nodig voor het leveren van (verdere) producten en diensten door ons
  • Indien wettelijk daartoe verplicht dan wel indien het schade en/of fraude kan voorkomen

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat, wanneer wij wettelijk verplicht worden persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen en/of als wij fraude of schade kunnen voorkomen door persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen, wij dit ook mogen doen. In iedere andere situatie zullen wij uiteraard eerst om toestemming vragen.

AAB Beveiligingen wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Opgesteld januari 2022

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus. In geval van afsluiting wegens wanbetaling kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.